Информация за срещите, проведени на ( 28 и 29 ). 07.2005 г. и на ( 03 и 04 ).08.2005 год. между представителите на Европейската Инвестиционна Банка, Община Сливен и “ВиК” ООД гр. Сливен по програма ИСПА

На срещата, проведена на 28.07.2005 год. в Община Сливен от 09.00 часа бяха обсъдени въпросите с водните загуби; водоснабдяването на населението на гр. Сливен в аспекта водоподаване, фактурирани водни количества и събираемост на приходите; отвеждане на отпадните води; качеството на питейната вода подавана до потребителите; ПСОВ на гр. Сливен. Управителят на “ВиК” ООД гр. Сливен инж. С.Съмналиев направи експозе, в което разясни задачите и целите на дружеството към настоящия момент и в обозримо бъдеще, синхронизирани с изискванията на Европейската комисия по програма ИСПА. Подробно бе разяснен въпроса с изработването на Бизпес плановете, които ще се изпълняват след констатирането на Водния регулатор през есента на тази година. Представителите на ЕК се интересуваха от въпроса с освобождаването на утайките от ПСОВ – гр. Сливен чрез извозването им до градското сметище и има ли то достатъчен капацитет в близките пет години. На този въпрос изчерпателно отговори Заместник Кмета на гр. Сливен г-н Даниел Петров. Представителите на ЕК поискаха да узнаят какво е състоянието на сградите и съораженията на ПСОВ – гр. Сливен и дали същите могат да издържат петдесет години експлоатационен период. Среща с представителите на Европейската Инвестиционна Банка се състоя на 03.08.2005 год. от 15.00 часа в Община Сливен. На тази среща бяха презентирани проектите, изработени към настоящия момент за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Сливен, реконструкцията и разширението на канализационната система на града, реконструкцията и модернизацията на ПСОВ на гр. Сливен и автоматизираната система SCADA за управление на технологичните процеси на помпените системи в терасата на река Тунджа и по вътрешната водопроводна мрежа на гр. Сливен. Чуждестранните гости останаха доволни от направените презентации, след като обстойно и изчерпателно бе отговорено на всички зададени въпроси. Срещата продължи на 04.08.2005 год. от 09.00 часа с посещение на улици и квартали от града, по които ще се извършва реконструкция и разширение на водопроводната и канализационна система, отделни участаци от река Асеновска където заустват отпадни канали от дъждоприемници, Посетена бе и ПСОВ на гр. Сливен. Разгледан бе и въпроса за схемата на финансиране и схемата на изплащане на средствата, които ще се отпускат по програма ИСПА.  

Всичко по темата от официалния саит на "ВиК" - Сливен